ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mitral Kapak Replasmanında Median Sternotomiye Alternatif Bir Yöntem: Sağ Minitorakotomi
Bülent TÜNERİR, Yavuz BEŞOĞLU, Sadettin DERNEK, Turan YAVUZ, Tuğrul KURAL, Recep ASLAN
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir
Bu çalışmada mitral kapak replasmanında sağ minitorakotomi kesisinin klasik median sternotomi yöntemine göre avantajlarının araştırılması amaçlandı. Mitral kapak hastalığı tanısı konan ve replasman için operasyon kararı verilen 60 olgunun ardışık sırasıyla 30’una median sternotomi, 30’una ise 8-10 cm’lik submammarian anterolateral sağ minitorakotomi (SMT) kesisi uygulanarak, kardiyopulmoner bypass (KPB) altında mitral kapak replasmanı yapıldı. Olguların 44’ü (%73.3) kadın, 16’sı (%26.6) erkekti ve yaş ortalaması 37 idi. Olgular postoperatif ilk 5 gün respiratör desteği süresi, kanama miktarı, ateş ve solunum fizyoterapisi gereksinimi yönünden kaydedildi, sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Sternotomi uygulanan olguların 9’u (%30) postoperatif 0-6 saat içinde respiratörden ayrıldı ve ekstübe edildi. 9’unda (%30) en az bir kez 38-39°C’ye varan ateş gözlendi, 21’inde (%70) postoperatif 5. güne kadar solunum fizyoterapisine gereksinim oldu. Ortalama (2.8±0.9) gün analjezik kullanıldı ve ortalama drenaj (589±136) cc gözlendi. SMT olgularının ise 26’sı (%86.7) 0-6 saat içinde respiratörden ayrıldı 5’inde (%16.7) 38-39 °C ateş gözlendi, 25’inde (%83.3) postoperatif 1. günden sonra solunum fizyoterapisi gereksinimi olmadı. Ortalama (1.8±0.8) gün analjezik kullanılırken, ortalama drenaj ise (351±63) cc idi.

Mitral kapak cerrahisinde SMT kesisi kozmetik açıdan değerli olduğu kadar postoperatif oluşabilecek komplikasyonları, gereksiz analjezik kullanımını, sıvıkan transfüzyonunun, respiratör desteği süresini, yoğun bakım ekibinin iş yükünü azaltması ve hastanın daha rahat postoperatif dönem geçirmesi yönünden de klasik yöntemlere alternatif bir yöntemdir.

Keywords : Sağ mini torakatomi, Mitral kapak replasmanı, Right minitoracotomy, mitral valve replacement
Viewed : 16979
Downloaded : 2849