ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
DİFFÜZ KORONER ARTER HASTALIĞINDA SOL ÖN İNEN ARTERE GENİŞLETİLMİŞ ENDARTEREKTOMİ VE İNTERNAL MAMMARYAN ARTER BYPASS: ERKEN DÖNEM ANJİOGRAFİK SONUÇLAR
Nevzat ERDİL, Muhammed TAMİM, Levent ÇETİN, Ufuk DEMİRKILIÇ, Erol ŞENER,
Alkan Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, ANKARA
Amaç:

Diffüz LAD sistemi hastalığının tedavisinde komplet revaskülarizasyon amacıyla uzun segment endarterektomi ve LİMA bypass ve/veya safen patchplasti riskli bir girişim olup endikasyon konulduğunda faydalı bir yöntemdir. Bu çalışmada diffüz LAD hastalığı olan olgularımızdaki komplet revaskülarizasyon prosedür, teknik ve erken dönem angiografik sonuçlarını değerlendirdik.

Materyel ve Metod:

1 Ocak 1999 ile 31 aralık 1999 tarihleri arasında 729 koroner bypass ameliyatı yapılmış olup, bunlardan 12'sinde uzun segment LAD endarterektomi ve kombine LİMA bypass ve/veya LAD safen patchplasty uygulanmıştır. Hastaların 10'u erkek, 2'si kadın olup ortalama yaşı 56.42 ± 7.87 idi. 1 hastada unstabil angina, diğerlerinde stabil angina mevcuttu. 4 hasta 3 damar, 4 hasta 2 damar, 4 hasta 1 damar hastasıydı. Preoperatif ortalama ventrikül performans skoru 9.83 ± 2.82, ortalama enddiastolik basınç 17.42 ± 5.69 mmHg'dır. Hasta başına 2.17 ± 0.85 greft bypass yapıldı, 4 hastada LAD endarterektomi yanında başka bir koroner artere endarterektomi yapıldı. LİMA anastomozu 7 hastada direkt, 5 hastada kısa safen patchplasti üzerine yapıldı. Postoperatif 1 hastada intraaortik balon, 2 hastada inotropik destek ihtiyacı oldu. Perioperatif miyokardiyal infarktüsü gözlenmedi.

Bulgular:

Erken ve geç dönem mortalite gözlenmedi. Postoperatif dönemde amiodaron ile sinüs ritmine döndürülen 1 hastada atrial fibrilasyon, 2 hastada ventriküler aritmi gözlendi. Ortalama 7.08 ± 2.97 ay (3-12) takip edilen hastaların hiçbirinde tekrarlayan angina gözlenmedi. Tüm hastalara ortalama 5.17 ± 2.33 ay sonra kontrol angiografisi yaptırıldı. Tüm hastalarda anastomotik açıklık gösterildi ve tüm hastalarda distal run-offlar mükemmeldi. Ventrikülografilerde anterior segmental duvar hareketlerinde düzelme gözlendi (p < 0.05).

Sonuç:

Diffüz LAD hastalığı veya LAD sisteminde 2'den daha fazla kritik darlığı olan vakalarda distal runoff sağlanması, erken ve uzun dönem açıklık için uygun arteriotomi, endarterektomi ve LAD sahasının IMA grefti ile kanlandırılması gerektiğine inanmaktayız. Erken postoperatif anjiografik değerlendirmemiz de bunu desteklemektedir.

Keywords : Koroner bypass, LAD endarterektomi, IMA grefti, Coronary bypass, LAD endarterectomy, IMA graft
Viewed : 15255
Downloaded : 3067