ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
BEHÇET HASTALIĞINDA KORONER ARTER ANEVRİZMASI VE ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI OLAN İKİ HASTA:VAKA TAKDİMİ
Ertuğrul ÖZAL, Hakan BİNGÖL, Bilgehan Savaş ÖZ, Faruk CİNGÖZ, Ufuk DEMİRKILIÇ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı / ANKARA
Behçet hastalığı nedeni tam bilinmeyen bir multiorgan vaskulitidir. Vasküler tutulum %7.7 ile %38 arasında bildirilmekte olup, venöz tutulum daha sık, arteriyel tutulumsa daha nadirdir. Büyük arterlerin tutulumuna ise %1.5 ile %2.2 arasında rastlanılmaktadır. Tüm hastaların yaklaşık %6-25’ inde periferal veya derin venlerde tromboz görülmektedir. Sıklıkla abdominal aorta, pulmoner arter ve femoral arter tutulumları görülürken koroner arterlerin tutulumu oldukça nadirdir. Biz koroner arter anevrizması ve abdominal aorta anevrizmasının beraber görüldüğü 2 Behçet hastalıklı olguyu sunuyoruz. Her iki hastada da birinci aşamada koroner arter bypass cerrahisi uygulandı ve 3 aylık bekleme periyodunu takiben abdominal aort anevrizma tamiri yapıldı. Bu tip hastalarda iki aşamalı cerrahi tedaviyi ve abdominal aorta tamirinde anastomoz hatlarının patch ile sarılarak postoperatif uygun tıbbi tedaviyi öneriyoruz.
Keywords : Behçet hastalığı, koroner arter anevrizması, abdominal aort anevrizması , Behçet’s disease, coronary artery aneurysm,abdominal aorta aneurysm
Viewed : 22517
Downloaded : 4403