ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyona Bağlı Gelişen Akciğer Hasarında Askorbik Asidin Etkisi
Öcal BERKAN, Nurkay KATRANCIOĞLU, İlhan GÜNAY, *Esin YILDIZ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Sivas
* Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Kliniği, Sivas
Amaç: Bu çalışmada, alt ekstremitelerdeki geçici iskemi reperfüzyon (İ/R) hasarına bağlı akciğerlerde oluşan patolojik değişiklikler ve bunları önlemede askorbik asidin koruyucu etkisi araştırıldı.

Materyal ve Metod: Ratlar kontrol grubu (Grup 1), iskemi reperfüzyon grubu (Grup 2) ve askorbik asit verilen çalışma grubu (Grup 3) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Grup 1’deki ratlarda batın açıldı ve abdominal aortları eksplore edildikten sonra hiçbir girişim yapılmadan tekrar kapatıldı (n = 5). Grup 2’de infrarenal aortaya klemp konuldu. 3 saatlik iskemi süresinin sonunda klemp kaldırıldı ve reperfüzyon için 1 saat beklendi (n = 8). Bu işlemin aynısı askorbik asid verilen 3. grupta da uygulandı (n = 8). Bu gruptaki ratlara, işlemden önceki 5 gün boyunca İM olarak 50 mg/kg/gün sodyum askorbat (Redoksan) verildi. Tüm gruplardaki ratlar dördüncü saatte sakrifiye edilerek akciğerleri alındı ve histopatolojik olarak incelendi. Akciğerlerdeki patolojik değişikliklerin derecesini ifade edebilmek için, 0 ile +3 arasında değişen puanlama sistemi kullanılarak hasar skoru hesaplandı..

Bulgular: İkinci ve üçüncü grupta, kontrol grubuna göre daha fazla polimorfonükleer lökosit (PMNL) birikimi, ödem ve konjestiyon saptandı. İkinci grubun hasar skor puanı 2.75 olarak bulundu. 3’ncü grubun hasar skor puanı 2.12 olarak hesaplandı. Bu iki grubun sonuçları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p < 0.05).

Sonuç: Askorbik asit, alt ekstremitelerdeki geçici İ/R hasarına bağlı olarak akciğerlerde oluşan patolojik değişiklikleri önlemede yararlı olmaktadır.

Keywords : Askorbik asit, aortik oklüzyon, akciğer hasarı, alt ekstremite
Viewed : 13674
Downloaded : 1960