ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bronşektazide Operasyonun Rolü: Cerrahi ve Medikal Tedavinin Karşılaştırması
Akın Eraslan BALCI, Tansel Ansal BALCI, Şevval EREN, Hasan NAZAROĞLU, Mehmet Nesimi EREN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
Amaç: Modern antibiyoterapi çağında, bronşektazi tedavisinde operasyonun rolünü araştırmak için, 162 bronşektazi hastası değerlendirildi.

Materyal ve Metod: Hastaların 118’i cerrahi (A grubu), 28’i medikal olarak (B grubu) tedavi edildi. Her iki grup yaş, hastalıklı segment sayısı ve izlem süresi bakımından benzerdi.

Bulgular: Operasyon endikasyonları %51.7 medikal tedavinin yetmezliği, %20.3 hemoptizi ve %14.4 gelişme geriliğiydi. Bilateral hastalık A grubunda %17.8, B grubunda %21.4’ü. En sık (%39’a karşın 32.1) alt lob bazal segmentler tutulmuştu. Hastalıklı segment sayısı ortalama 4.8’e karşın 4.7 idi. Lobektomi %73.7, pnömonektomi %9.3, wedge-segmentektomi %8.4 oranında yapıldı. Tam rezeksiyon tek taraflı hastalıkta %95, iki taraflı hastalıkta %28.5 başarıldı. Morbidite %21.2, mortalite %3.4’dü. A grubu hastalarda ortalama postoperatif hastane süresi B grubundan daha kısaydı (8.6’ya karşılık 13.2 gün). İki yıllık izlemde tam rezeksiyonunu başarıldığı hastaların %94.4’ü, B grubu hastaların ise %60’ı asemptomatik kaldı (p < 0.05).

Sonuç: Rezeksiyon, iyi seçilen hastalarda düşük morbidite ve mortaliteyle yapılabilir ve uzun dönemde medikal tedaviye üstünlük taşır.

Keywords : Bronşektazi, rezeksiyon, lobektomi, pnömonektomi
Viewed : 20191
Downloaded : 1938