ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İyatrojenik Karotis Arter Psödoanevrizmasına Bağlı Gelişen Horner Sendromunda Derin Servikal Blok İle Cerrahi Tedavi: Olgu sunumu
Rıza Asil**, Feragat Uygur Yalçın Fikri, Önder Demirbaş **, Birol Yamak
Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı, Gaziantep
*Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Radyoloji Departmanı, Gaziantep
**Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanı, Gaziantep
Boynunun sol yanında şişlik, ipsilateral pitozis, miyozis, enoftalmus ve anhidrozis yakınmaları ile başvuran 27 yaşındaki kadın hasta Horner Sendromu düşünülerek hastanemize yatırıldı. Hastanın öyküsünden 20 gün önce aynı hastanede mitral kapak replasmanı ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Hastaya tanı amacı ile renkli karotis arteriyel doppler tetkiki ile birlikte karotis dijital subtraction anjiyografi tetkiki yaptırıldı. Tetkikler sonucunda hastada internal karotis arterde psödoanevrizma saptandı. Psödoanevrizmanın ilk ameliyatta internal juguler ven kateterizasyonu esnasında yapılan karotis arter zedelenmesine bağlı olduğu düşünüldü. Hasta “derin servikal pleksus blok’’ anestezi yöntemi ile ameliyat edildi. Operasyonda anevrizmanın internal karotis arter ile ilişkisi kesildi. Hastanın postoperatif takiplerinde yakınmalarının kaybolduğu görüldü.
Keywords : Karotis arter psödoanevrizması, ekstrakraniyal, internal karotis arter, Horner sendromu, iyatrojenik
Viewed : 13065
Downloaded : 2415