ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Daflon Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Oluşan Kompleman Aktivasyonunu Önleyerek Reperfüzyon Hasarını Azaltır
Turhan Yavuz, *İrfan Altuntaş, Cumhur Tenekeci, *İbrahim Kılınç, **Vildan Ulusan, Ahmet Öcal, Erdoğan İbrişim, ***Ali Kutsal
Süleyman Demirel Üniversitesi Şevket Demirel Tıp Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Isparta
*Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biokimya Ana Bilim Dalı, Isparta
**Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Isparta
***Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Venotropik bir ilaç olan Daflonun kompleman C3’ü inhibe ettiği bilinmektedir. Kompleman C3 alternatif kompleman aktivasyonunun başlangıcıdır. Kardiyopulmoner bypass ile yapılan açık kalp ameliyatlarının tüm vücutta oluşturduğu yaygın inflamatuvar reaksiyonda alternatif kompleman aktivasyonu önemlidir. Bu çalışmada amacımız Daflonun kardiyopulmoner bypass ile yapılan açık kalp ameliyatlarında oluşan reperfüzyon hasarı ve kompleman aktivasyonu üzerine etkilerini belirlemektir.

Materyal ve Metod: Çalışmaya kardiyopulmoner bypass ile opere edilen ardışık 50 hasta Daflon (Grup 1) ve kontrol grubu (Grup 2) olarak 2 gruba ayrıldı. Grup 1’in ortalama yaşı 59.6 ± 3.3 yıl olup, 10’u kadın, 15’i erkek toplam 25 hastadan oluşmakta idi ve hastalara preoperatif 7 gün boyunca oral 2 tablet/gün Daflon tablet verildi. Grup 2 ise kontrol grubu olup, ortalama yaşı 60.3 ± 2.9 yıl olan 11’i kadın 14’ü erkek 25 hastadan oluşmaktaydı.

Bulgular: Daflon verilen grupta kardiyopulmoner bypass sırasında kompleman C3 değerlerinin yükseldiği evrede senkronize olarak troponin I ve CK-MB düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (p < 0.001).

Sonuç: Daflon kardiyopulmner bypass sırasında oluşan alternatif kompleman aktivasyonunu inhibe ederek reperfüzyon hasarını azaltır.

Keywords : Kardiyopulmoner bypass, reperfuzyon hasarı
Viewed : 18787
Downloaded : 13354