ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Vitamin C ve İloprostun Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyonuna Bağlı İskelet Kası Hasarında Koruyucu Etkisi
Mustafa Saçar 1, Vefa Özcan 1, Hülya Aybek 2, Gökhan Önem1, Süleyman Demir 2, İbrahim Gökşin 1, Derviş Verdi 1, Ahmet Baltalarlı1
1Departments of Cardiovascular Surgery Medicine Faculty of Pamukkale University, Denizli
2 Departments of Biochemistry, Medicine Faculty of Pamukkale University, Denizli
Amaç: Sıçanda uygulanan alt ekstremite iskemi-reperfüzyonuna (İ/R) bağlı gelişlen iskelet kası hasarı üzerine iloprost ve C vitaminin etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Otuz dört adet Wistar albino cinsi sıçan beş gruba ayrıldı. Bir grupta (I/R, n=6), renal arterlerin altından abdominal aorta kros-klemp kondu; üç saatlik iskemi süresini bir saatlik reperfüzyon izledi. Bir gruba (n=8), kros-klemp konmadan önce juguler ven yoluyla 100 mg/kg askorbik asit verildi. Bir başka gruba (n=8) krosklemp süresince juguler ven yoluyla 20/ng/kg/min dozunda iloprost infüzyonu uygulandı. İloprost ve vitamin C gruplarında üç saatlik iskemi ve bir saatlik reperfüzyon uygulandı. Sham grubunda (n=6) sıçanlara anestezi uygulandı, batın ve juguler venöz hat açıldı; sıçanlar aynı süre boyunca izlendi. Kontrol grubunda (n=6), sternotomi sonrasında kan örnekleri alındı ve ardından soleus kasları çıkartıldı.

Bulgular: İloprost ve C vitamini alan gruplarda arteryel pO2 ve HCO3 düzeyleri I/R grubuna göre anlamlı derecede yüksek iken, iskelet kası malondialdehit (MDA), plazma MDA, laktik dehidrogenaz (LDH) ve kreatin fosfokinaz (CPK) seviyeleri düşüktü (p<0.05). Vitamin C grubundaki iskelet kası MDA düzeyi iloprost grubuna göre düşük bulundu (p<0.05). İloprost ve C vitamini alan gruplar arasında reperfüzyon sonrasında pO2, HCO3, plazma MDA, LDH ve CPK düzeyleri açısından anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Alt ekstremite İ/R sonucunda iskelet kasında belirgin hasar meydana gelir. Bu hasar C vitamini ve iloprostun reperfüzyon fazından önce verilmesiyle azaltılabilir.

Keywords : Askorbik asit/terapötik kullanım; hastalık modeli, hayvan; iloprost/terapötik kullanım; iskemi; kas, iskelet; periferal vasküler hastalık; sıçan; reperfüzyon hasarı
Viewed : 12083
Downloaded : 2003