ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yetişkinlerde trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları
Soner Gürsu1, Mehmet Sırmalı 2, Suat Gezer 1, Göktürk Fındık 1, Hasan Türüt 3, Ertan Aydın 1, Sadi Kaya 1, İrfan Taştepe1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastenesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Amaç: Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları yetişkinlerde çok sık görülmez ancak hayatı tehdit edebilen önemli bir klinik sorundur. Bu çalışmada trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonlu yetişkinlerin tanı ve tedavisiyle ilgili deneyimlerimizi aktarmayı amaçladık.

Çalışma planı: Kliniğimizde 2000-2004 yılları arasında trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu öntanısıyla yatarak tedavi görmüş 33 yetişkin (7 erkek, 26 kadın; ort. yaş 32; dağılım 16-68) cinsiyet, yaş, yakınmaları, başvuru süresi, fizik muayene bulguları, radyolojik bulgular, yabancı cismin niteliği, yabancı cismin lokalizasyonu, uygulanan tedavi yöntemleri ve komplikasyonlar açısından prospektif olarak incelendi.

Bulgular: Trakeobronşiyal yabancı cisim ön tanısıyla yatan 33 olguya genel anestezi altında rijit bronkoskopi uygulandı. Otuz bir (%94) olguda yabancı cisim saptandı. Yirmi sekiz olguda yabancı cisim bronkoskopi ile, bir olguda trakeostomi eşliğinde rijit bronkoskopi ve iki olguda torakotomi ile çıkartıldı. En sık görülen yakınma öksürüktü. Yabancı cisimlerin %48’i sağ bronş sisteminden, %42’si sol bronş sisteminden çıkartıldı. Yabancı cisimlerin %64.5’ini toplu iğne oluşturmaktaydı. Bir pnömotoraks, bir yabancı cismin bronş içinde iki parçaya ayrılması sonucu ikinci bir bronkoskopi ihtiyacının doğması olmak üzere toplam iki olguda (%6.4) komplikasyon görüldü.

Sonuç: Genel anestezi altında rijit bronkoskopi yabancı cisim aspirasyonlarının tanı ve tedavisinde altın standarttır. Yabancı cismin bronkoskopiyle çıkartılmasında başarı sağlanamazsa cerrahi prosedürler kullanılarak çıkartılmalıdır.

Keywords : Yabancı cisim aspirasyonu; bronkoskopi
Viewed : 28147
Downloaded : 2757