ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Role of the chest X-ray in an initial diagnosis of cardiac tamponade
Alper Uçak1, Arif Selçuk1, Ahmet Ertürk Yedekçi2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.10051

Sayın editör,

Büyükbayrak ve ark. tarafından derginizde yayınlanan “Kalp cerrahisi sonrası kardiyak tamponad tanısında transtorasik ekokardiyografinin tanısal duyarlılığının değerlendirilmesi’’ başlıklı yazıyı ilgi ile okuduk.[1] Yapmış oldukları çalışmanın okuyucuya katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Tamponad ön tanısında önemli yeri olan, ‘‘direkt akciğer grafisi’’ incelemesi ile ilgili bazı hatırlatmalarla katkıda bulunmak istiyoruz. Mevcut çalışmada böylesine değerli bir tanı yönteminden bahsedilmemiştir. Yazıda da belirtildiği gibi kardiyak tamponad tanısındaki en büyük aşama takip eden sağlık personelinin tamponaddan şüphe etmesidir. Bu tip klinik şüphe duyulan hastalarda transtorasik ekokardiyografi tanıdaki en geçerli incelemelerdendir. Ancak ilk aşamada ekokardiyografi yerine daha ucuz, kolay değerlendirilebilen ve yaygın olarak kullanılan, belli zaman aralıklarında çekilen direkt akciğer grafisi tamponad şüphesinin giderilmesinde önemli rol oynar. Özellikle eski grafilerle karşılaştırıldığında bu değişikliğin ne kadar sürede oluştuğu ve klinikteki tamponadı destekleyici bulguların varlığı masif perikardiyal efüzyon varlığını yani kardiyak tamponadı düşündürmektedir. Direkt akciğer grafisi cerrahi sonrası kardiyak tamponadın öntanısında, ekokardiyografi ile birlikte kullanıldığında değerli bilgiler vermektedir.[2] Direkt akciğer grafisinde sonradan oluştuğu ya da artış olduğu fark edilen mediastinal genişleme ile tamponad tanısı için klinik ve ekokardiyografik bulguların da katkısı gereklidir. Direkt akciğer grafisinde geniş kardiyak silüet görünümü perikardiyal efüzyon açısından %71 oranında duyarlılık ve %41 oranında da özgüllüğe sahiptir. Sol taraflı plevral efüzyon ve perikardiyal yağlı çizgilenme perikardiyal efüzyon varlığından şüphe ettirmektedir.[3]

Sonuç olarak, seri çekilen direkt akciğer grafisi, tamponad öntanısında önemli basamaklardan biridir. Özellikle, transtorasik ekokardiyografi ile net olarak değerlendirilemeyen erken cerrahi periyot, obezite, KOAH gibi eko penceresi kötü hastalarda öntanıda oldukça fayda sağlamaktadır.

Çıkar çakışması beyanı
Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansman
Yazarlar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.